Vedtægter

Brydeklubben Thors vedtægter

Love for Brydeklubben Thor Nykøbing Falster
§1 Stk. 1. Foreningens navn er Brydeklubben Thor, forkortet BK Thor. Stiftet den 2. November 1910.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Industrivej 8, 4800 Nykøbing Falster – Guldborgsund Kommune, med afdeling i Nysted, Adelgade 63 4880 Nysted.

Stk. 3. Brydeklubben Thor er medlem af Danmarks Brydeforbund, samt Guldborgsund sports- og idrætsråd, forkortet GSIR

§2 Stk. 1. Brydeklubben Thors formål er: At medlemmerne får et aktivt, sundt og udviklende idrætsliv, god forståelse for brydesporten, ved motorik, styrke, smidighed, og socialt samvær.

§3 Stk. 1. Brydeklubben Thors interne og eksterne interesser varetages af Bestyrelsen, som består af 7 personer, en formand, en kasserer, en næstformand, samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan også bestå af 7 personer, formand, næstformand,  samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Her er kassereren valgt uden for bestyrelsen, uden stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer selv næstformand og sekretær.

§4 Stk 1. Generalforsamlingen er Brydeklubben Thors højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel på BK Thors sociale medier, samt ved opslag i klubben.. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes være formanden i hænde 8 dage før. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2 Brydeklubben Thors bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af i alt 5 personer, en af disse vælges som kasserer, men kan også vælges uden for bestyrelsen ved generalforsamlingen, således at bestyrelsen består af 5 medlemmer og en kasserer uden stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 3 På Generalforsamlingen vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant. Formand og kasserer vælges særskilt og kan normalt ikke være på valg samme år. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Bestyrelses suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Stk. 4 Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem i BK Thor, mindst 3 måneder. Forældre til medlemmer under 15 år, har taleret men ikke stemmeret, for deres børn. Til bestyrelsen kan der vælges såvel aktive og passive medlemmer, men disse skal være fyldt 18 år

Stk. 5 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§5 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen, finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 del af medlemmer, fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet i formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Ingen i foreningen må have over 3 måneders restance. Manglende kontingentbetaling – for mere end 6 måneder kan medfører eksklusion af BK Thor. Ved efterfølgende betaling – kan BK Thors bestyrelse, beslutte om medlemmet igen skal optages. Bestyrelsen kan under særlige forhold afvige herfra. Kontingentet opkræves pr. giro, i oktober og januar kvartal.

§7 stk. 1. Brydeklubben Thors regnskabsår kører i perioden fra den 1. Jan. til 31. dec.

Stk. 2. Bestyrelsen, samt kassereren, hvis denne ikke sidder i bestyrelsen, er ansvarlig over for generalforsamlingen, for budget samt regnskab.

Stk. 3. Brydeklubben Thors regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4 Regnskabet revideres af de, på generalforsamlingens valgte revisorer.

Stk. 5 kassereren er pligtig til med 8 dages varsel, til hvilken som helst tid på begæring af revisorerne, at aflægge regnskab for disse.

§8 stk 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen jf. lovenes § 4 stk. 2

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg, og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4 Formanden, og i dennes fravær, Næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om dette – over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50 % af bestyrelsen er tilstede. Formanden har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Under formandens fravær, indtræder næstformanden i dennes rettigheder og pligter

Stk. 6. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån, og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 7. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§9 stk. 1. Det er Brydeklubben Thors trænere, der forestår træningen, i henhold til klubbens formålsparagraf, jf. § 2 stk. 1.

Stk. 2. Hvis et medlem udviser en opførsel, der ikke kan accepteres af bestyrelsen, kan denne ekskluderes.

Stk 3. Brydere der er tilmeldt til stævner, og som ikke har sendt afbud senest sidste træningsdag, eller blot bliver væk, skal betale den pågældende turs omkostning.

Stk. 4. Alle der bliver valgt, eller selv ønsker, at være leder, træner eller hjælper i BK Thor, skal til en hver tid tillade BK Thors bestyrelse, om at lade den pågældende person teste for eventuelle pædofili domme, og ønsker den pågældende person ikke dette, kan bestyrelsen til en hver tid nægte den pågældende at være hjælper/leder i BK Thor.

§10 stk. 1. Opløsning af Brydeklubben Thor Nykøbing Falster, kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver, Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, i Guldborgsund Kommune – efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§11 Stk. 1 Klubbens vedtægter kan kun ændres ved over 50 % flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.